👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق  انگیزش شغلی کارکنان(فصل دوم) در 30 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

کاربردهای مطلب:

منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

تعریف شغل

کلمه شغل غالباً‌‌ بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از تعریف شغل لازم است «پست» توضیح داده شود. پست عبارت است از مجموعه ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارت ها، دانسته ها و مسئولیتهای مشابهی در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه اند و تعدادی از کارگران که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابه جا شوند، آنرا بر عهده می گیرند(حیدری پوری، 1390).

شغل از نظر لغوی به معنی به کار واداشتن کسی است و آنچه که مایه مشغولیت می باشد. از طریق اشتغال، فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یا جنسی دریافت می دارد(شفیع آبادی، 1376).

کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است. به طور کلی کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می شود(تابش فر، 1392)

در تعریف دیگری، شغل عبارت است از گروهی از موقعیتهای مشابه در یک موسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص می توانند این موقعیت ها را احراز کنند و وظایف محوله راانجام دهند(شفیع آبادی، 1376).

تعریف انگیزه و انگیزش

واژه انگیزش دراصطلاح به معنای پویایی و حرکت است. از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از عامل درونی که باعث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد و اهداف سازمانی می گردد(بهادری و همکاران، 1391).

از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روان شناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، انگیزه از مهمترین زمینه های پژوهشی مؤثر در رفتار فرد در سازمان است(خورشیدی و همکاران، 1389).

ناگی  (1996) تعاریف متعدد انگیزه را بر پایه سه محور به شرح زیر تبیین کرده است:

1- به اعتقاد هرزبرگ و سیندرمن (1959) انگیزه دارای دو بعد؛ الف)- عوامل بهداشتی: در برگیرنده ویژگی های محیطی شغل و جنبه های بیرونی آن مانند سرپرستی، حقوق، روابط بین فردی، شرایط و موقعیت های کاری است و ب)- عوامل برانگیزنده: در واقع عوامل وابسته به وظایف، محتوای شغل و جنبه های درونی آن و در بردارنده ی جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است.

2- دومین مفهوم رایج در مورد تعریف و مفهوم انگیزه نشأت گرفته از دو پرسش؛ الف)- در حال حاضر چقدر از شغل خود برانگیخته می شوید؟ و ب)- تا چه حد از شغل خود انگیزش می خواهید؟، بدین ترتیب تفاوت بین آن چه فرد در حال حاضر دارد و آن چه به دنبال آن است، می تواند شاخصی از انگیزش باشد. به بیان دیگر گتی  (1989) انگیزه را کنشی از هماهنگی میان نیازها و ارزش های حرفه ای فرد و نظام تقویت کننده کار می داند. به طور کلی روانشناسی مشاوره انگیزش را، تفاوت بین آنچه فرد داراست، در برابر آنچه خواستار آن است می داند.

مفهوم انگیزش

واژه ی انگیزش (motivation) دراصطلاح به معنای پویایی و حرکت است. از نظر سازمانی انگیزه عبارت است از فرایندهای درونی که رفتار را تحریک کرده و آن را به سوی راه هایی که سازمان به عنوان یک مجموعه از آن سود می برد هدایت می کند. از دید فردی انگیزه هر گونه عاملی است که فرد را برای رسیدن به هدفی خاص از درون به فعالیت وا می دارد. مردم عموماً انگیزش را حالات درونی می دانند که باعث می شود فرد به انجام کارهایی بیش از کارهای دیگر تمایل نشان دهد، استیرز و پورتر انگیزش را شامل سه عنصر اصلی می دانند که عبارتند از:

1- نیروهای فعال کننده: رفتار که نیروهایی در افراد هستند و باعث می شوند هر فرد رفتار مشخصی داشته باشد.

2- نیروهای هدایت کننده: رفتار را به سوی چیزی هدایت می کنند به عبارت دیگر انگیزش هدفدار است.

3- نیروهای تداوم دهنده: انگیزش رفتار انسانی را که در جهت دست یابی به هدف فعال و هدایت شده نیرو بخشیده و به آن تداوم می دهد. محیط افراد عامل اصلی در شدت و ضعف و جهت دادن به این نیروهاست. پس انگیزش یعنی نیروها، سابقه ها یا حالت های درونی که باعث می شوند فرد داوطلبانه فعالیت هایی را شروع کرده و تا رسیدن به اهداف مشخصی ادامه دهد. بر اساس این تعریف انگیزش متأثر از عوامل درونی و بیرونی است (شیرازی، 1373).

پیشینه پژوهش های داخلی

- شریف خلیفه سلطانی و همکاران (1391) در مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط بین مشارکت در تصمیم گیری، آزادی عمل و رعایت عدالت با ارتقا انگیزه کار معلمان نتیجه گرفتند که: چنان چه خواهان ارتقاء انگیزه معلمان و جذب نیروهای کارآمد در آموزش و پرورش هستیم، باید تدابیری فراهم آوریم که بر اساس آنها رضایتمندی افراد در سطوح گوناگون فراهم شود. همچنین بی توجهی به سایر عوامل آموزشی و پرورشی، آموزش و پرورش را از اثربخشی و توسعه دهندگی باز می دارد. 

- اکرامی و همکاران(1389) در پژوهشی با عنوان ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مدیران، نشان دادند که: میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران، کمتر از سطح متوسط است؛ به غیر از متغیرهای جنسیت و پست سازمانی، متغیرهای تحصیلات، سن و تجربه خدمتی کارکنان با مشارکت آنها در تصمیم گیری مدیران رابطه ندارد.

- خورشیدی و همکاران(1389) در مقاله ای به بررسی عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران از دیدگاه مدیران آموزشی، معلمان، کارشناسان حوزه ستادی و مدیریتی آموزش و پرورش و متخصصان آموزش و پرورش و تربیت پرداخته اند. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن بود که عوامل موثر بر تقویت انگیزه شغلی مدیران مشتمل بر عامل اول؛ خودشکوفایی با بیست و هشت شاخص، عامل دوم؛ عامل اجتماعی با بیست و دو شاخص، عامل سوم؛ عزت نفس با هفده شاخص، عامل چهارم؛ خصوصیات مطلوب شغلی با چهار شاخص، عامل پنجم؛ فیزیولژیک با چهار شاخص و عامل ششم؛ اغتنای شغل با چهار شاخص مشخص شد. در نهایت این شش عامل %68 واریانس کل انگیزش مدیران را تبیین می کردند.

فهرست مطالب فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی کارکنان به صورت زیر می باشد:

تعریف شغل

2-3-2- تعریف انگیزه و انگیزش

2-3-3- مفهوم انگیزش

2-3-4- انواع انگیزه

الف)- انگیزش اولیه در مقابل انگیزش ثانویه

ب)- انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی

ج)- انگیزش اجتماعی

د)- انگیزه پیشرفت

ه)- انگیزش پیچیده

و)- انگیزه های هوشیار در مقابل انگیزه های ناهوشیار

2-3-5- نشانه های بی انگیزه بودن افراد

2-3-6- راهکارهای ایجاد انگیزش کاری

2-3-7- برخی از نظریه های موجود در خصوص انگیزش شغلی

الف)- نظریه کینزبرگ

ب)- نظریه سلسله مراتب نیازها

ج)- نظریه هدف گذاری

د)- سیکل عملکرد بالا

ح)- تئوری کامروایی نیاز

خ)- نظریه هالند

د)- نظریه ارزش

ذ)- نظریه بریل

ر)- نظریه ویژگی های شغل

ز)- نظریه نیازها

ج)- نظریه انگیزشی پیشرفت

چ)- نظریه جاذبه - وسیله - انتظارVIE

ح)- نظریه هرزبرگ

خ)- تئوری بودن، وابستگی و رشد(ERG)

2-4- پیشینه پژوهش

2-4-1- پژوهش های داخلی

2-4-2- پژوهش های خارجی

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش   انگیزش شغلی کارکنان(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

👇محصولات تصادفی👇

بررسي تاثير شناخت پیچیدگی هاي زندگي بر خودباوری، تناسب اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، نگرانی حالت و نگرانی تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی پاورپوینت ضوابط طراحی استخرها وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام