👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در 218 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت    .

 نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان  و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه

مهمترين چيزدر زندگي انسان که از ارزش والايي برخوردار است،زمان (وقت)مي باشد.در واقع وقت شيرازه حيات ما را تشکيل مي دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته مي شود که خداوند در قرآن کريم سوره اي را به نام 'والعصر'يعني وقت يا زمان نازل کرده ودر جاهاي ديگري از قرآن به برهه هايي از زمان اشاراتي داشته است ؛' والضحي واليل اذا سجي'   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گيرد).'والفجر واليال عشر' (به سپيده دم و شب هاي دهگانه سوگند). در احاديث نيز مواردي در اين زمينه آمده است ، اينها  بيانگر ارزش و اهميت زمان مي باشد. در طول تاريخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه اين توجه بيش از پيش اهميت يافته است، به گونه‌اي که فناوري‌هاي نو، محيطي فراهم آورده‌اند که تقريباً در کوتا مدت مي‌توان به اطلاعات بي‌شماري دسترسي پيدا کرده و کارها را بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از پيش انجام داد. لذا تمايل  به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بيشتر مي‌شود. با چنين تمايلي اين احساس در افراد بوجود مي‌آيدکه از زمان عقب مانده و نمي‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمايه بشري است، زندگي تنها زماني پربار مي‌شود که براساس مفهوم صحيح زمان، بنا شده باشد.( اين عقيده که افراد چگونه تصميم مي‌گيرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظريه مديريت زمان را تشکيل مي‌دهد (سواري،1388)).

ضرورت به کارگيري مديريت زمان وتنظيم منطقي اوقات در اختيار افراد چه در بعد سازماني و يا خصوصي، به درستي نشانگر اين است که زمان منتظر کسي نمي ماند. مديريت بر وقت ،مديريت بر کار و مديريت بر خود سه امر تجزيه ناپذير هستند و مي توان به جرات گفت که مديريت زمان در واقع همان مديريت بر خود است. اصولاً مديريت زمان يک امر همگاني و عمومي است. آگاهي از مفهوم مديريت زمان هم در زندگي فردي و هم در زندگي حرفه‌اي جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعي خود مديريتي سوق مي‌دهد. با استناد به اين ديدگاه هدف از مديريت زمان،جلوگيري از اتلاف وقت و تنظيم زمان کاري است. مسلماً در اين حکايت نبايد شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگي مديريت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دليل ورود به دوره بحراني با تحولات گستردة فيزيولوژيکي،شناختي،هيجاني و اجتماعي روبرو مي شوند واين تغييرات مي تواند مشکلاتي را براي نوجوانان فراهم آورد،از اين قبيل عوامل مي توان به مواردي از قبيل حواسپرتي،دقت کم و غيره اشاره کرد  که مديريت کردن زمان در نوجوانان مهمتر مي باشد. مديريت زمان، فعاليتهاي نوجوانان و جوانان را نيز مي‌تواند تحت تاثير قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصي از روز را براي درس خواندن برنامه‌ريزي کنند خيلي زود به آن عادت خواهند کرد.يکي از مهمترين لايه‌هاي اجتماعي جامعه‌ ما و هر جامعه‌اي، قشر جوان و نوجوانان مي‌باشند که سعي مي‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مديريت زمان مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق ميزان مهارت نوجوانان و جوانان در مديريت زمان با تأکيد بر چگونگي پرداختن به فعاليتهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. اميد است نتايج اين تحقيق به عنوان تلاشي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهاي معيني در زمينه هدايت «وضع موجود»  به «وضع مطلوب» منتهي گردد.

فهرست مطالب بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن به شرح زیر می باشد:

چکیده     

فصل اول: چارچوب تحقیق          

مقدمه            3

بیان مسئله     5   

اهمیت و ضرورت تحقیق    10

اهداف تحقیق    12   

سؤال‌های تحقیق    13   

فرضیه‌های تحقیق    13

تعریف مفاهیم    14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   

مقدمه    17  

ماهیت و مفهوم زمان     18

تاریخچه مختصر از زمان    20

مفهوم مدیریت زمان    24

مبانی نظری مدیریت زمان    24

مفهوم نوجواني    40   

نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام    40   

نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر    42

نظریه‌های رشد نوجوانی    44   

ویژگی‌های نوجوانی    60   

جوانی    63   

جوانی و رشد آن در اسلام    63     

جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر    64

شرایط زیستی ـ غریزی جوانی    66

شرایط ذهنی جوانی    67

شرایط روانی جوانی    68

شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی    69   

ویژگی‌های رشد جوانی    72

رشد اجتماعی و اخلاقی        75

ویژگی‌های تفکر دوره جوانی        76

مفهوم روانشناختی مدیریت زمان         80

اصول مدیریت زمان    84   

دیدگاه‌های مدیریت زمان    85   

تکنیک‌های مدیریت زمان    86    

قوانین مرتبط با مدیریت زمان        91   

نسل‌های مدیریت زمان        93   

عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان        95

عوامل اتلاف وقت        99

مباني نظري رسانه     105

پیشینه تحقیق        114

تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان        115

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان        122   

جمع بندي ادبيات و پيشينه تحقيق    130

فصل سوم: روش تحقیق   

مقدمه    138

روش تحقيق    139

جامعه آماری    140   

نمونه و روش نمونه‌گیری    140   

حجم نمونه    142      

ابزار اندازه‌گیری     142        

نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان     143   

روایی         143   

پایایی         144

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها         144   

روش اجرا                                            145

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها    

مقدمه         148

ویژگی پاسخگویان نوجوانان و  جوانان    150   

جنسیت     150   

سن     151   

میزان تحصیلات    152   

طبقه اقتصادی ـ اجتماعی    153        

وضعیت تماشای تلویزیون    154    

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز    155   

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته    156   

بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان    158   

بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان    159   

بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان    160   

بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان    161   

بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان    162   

بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان    163   

بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان    164

بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان     165

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان    166

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس     169

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات        171  

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی    174      

فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج        

مقدمه         177   

خلاصه نتایج         178   

بحث و نتیجه‌گیری    &

👇محصولات تصادفی👇

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز (فصل دوم پایان نامه) تحقیق درباره مديريت زمان براي مادران شاغل تحقیق بیماری های ژنتیکی تحقیق بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا تحقیقی در مورد خصوصی سازی