👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 140صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي مالیاتی، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري و مالی نشان می دهد كه بين فرار مالياتي در نظام الكترونيكي با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد و با تغييرات در سطح متغير مستقل ،متغير وابسته تحقيق نيز تغيیر مي كند.با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طي دوره زماني 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نيازكشوردر زمينه هاي گوناگون مي شود. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولت هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مي نمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند.  قانون ماليات اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، مي تواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربري هاي اقتصادي ، اجتماعي و توسعه اي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.

فهرست مطالب

چکیده..    ۲فصل اول کلیات تحقیق    ۳1-1 مقدمه:    ۴2-1بیان مسئله :    ۵3-1اهمیت موضوع مالیات:    ۶4-1اهداف تحقیق:    ۷5-1 فرضیه های  تحقیق:    ۸6-1- روش تحقیق    ۹۷-1 قلمرو زمانی:    ۹۸-1 جامعه آماری:    ۹۹-1چارچوب نظری موضوع:    ۱۱10-1تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:    ۱۲11-1. ساختار کلی تحقيق:    ۱۳فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق    ۱۴1-2 مقدمه:    ۱۵2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی    ۱۵1-2-2  تعریف واهمیت مالیات    ۱۵2-2-2 نظریه های مالیات    ۱۷1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت    ۱۸3-2-2 ضرایب مالیاتی    ۱۹1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد    ۱۹4-2-2  قرائن مالیاتی    ۲۱5-2-2 نسبت مالیاتی    ۲۱6-2-2  پایه مالیاتی    ۲۲7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن    ۲۲8-2-2  امتیازات مالیاتی    ۲۳9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)    ۲۳10-2-2  سال مالیاتی    ۲۶11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی    ۲۷1-11-2-2 کارایی    ۲۷2-11-2-2 عدالت مالیاتی    ۲۷12-2-2  مالیات بر شرکتها    ۲۸13-2-2   عوامل تشخیص مالیات    ۲۹14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات    ۲۹۱۵-2-2   اهداف سیاستهای مالیاتی    ۲۹16-2-2  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی    ۳۱۳-2  فرار مالیاتی    ۳۲۴-2 تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    ۳۲۵-2 زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی    ۳۳۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی    ۳۵۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی    ۴۰۸-2 منابع انسانی    ۴۱۹-2 کارشناس امور مالیاتی    ۴۳۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر    ۴۴۱۱-2 مودیان مالیاتی    ۴۴۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی    ۴۸۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :    ۴۹۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی    ۵۱۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه    ۵۲۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی    ۵۲۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات     ۵۳۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق    ۵۵19-2- سوابق تحقیقات    ۵۶1-19-2-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:    ۵۹2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:    ۶۱فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق    ۶۶1-3 مقدمه    ۶۷۲-3 بیان مساله    ۶۸3-3اهداف تحقیق:    ۶۹۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:    ۶۹3-3اهداف فرعی تحقیق:    ۶۹4-3 فرضیات تحقیق:    ۶۹5-3 روش تحقیق:    ۷۰۶-3- جامعه آماری    ۷۱۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش    ۷۲۱-۷-3- روایی    ۷۳۲-۷-3- پایایی    ۷۳۸-3مدل تحلیلی تحقیق:    ۷۴9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:    ۷۵۱-9-3 تعاریف  متغیرها:    ۷۶10-3- روش گردآوری اطلاعات:    ۷۶11-3  روش تجزیه و تحلیل داده :    ۷۷12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق    ۷۷1-12-3 مدل رگرسیون    ۷۷2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره    ۷۸1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون    ۷۸3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص    ۷۹1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):    ۸۱۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:    ۸۲قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۳1-4 مقدمه‏:    ۸۴2-4  تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق:    ۸۴3-4  آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق:    ۸۵۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها    ۸۶۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک     ۸۷۱-۵-4 فرضیه اول     ۹۰۲-۵-4 فرضیه دوم     ۹۲۳-۵-4 فرضیه سوم     ۹۴۴-۵-4 فرضیه چهارم    ۹۷۵-۵-4 فرضیه پنجم     ۹۹۶-۵-4 فرضیه ششم     ۱۰۱۶-4 آزمون کرونباخ آلفا     ۱۰۴۷-4 آزمون فریدمن     ۱۰۶‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۰۷1-5مقدمه:    ۱۰۸2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:    ۱۰۸1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:    ۱۰۸3-5 نتیجه گیری:    ۱۰۹۴-5. پيشنهادها:    ۱۱۰1-4-5 پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:    ۱۱۱2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:    ۱۱۳۵-5 محدودیتهای تحقیق    ۱۱۳پیوستها:    ۱۱۵پرسشنامه:    ۱۱۶ نمودار و جداول آماری:    ۱۲۴ منابع فارسي:    1۳۰منابع لاتین:    13۳ چکیده لاتین:    ۱۳۵

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجه فرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی دانلود مقاله آنِ پنهان مقرنس در معماری ایرانی بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی پاورپوینت پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها تحقیق مديريت و تعارض سازماني conflict management organizational