👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان،

در قالب Word و 121 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir

========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و شناسایی ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان  است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری شخصیت از پرسش نامه (پنج گانه شخصيتي (NEO)) استفاده شده است،  و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) است. جامعه آماری تحقیق  حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234  نفر می باشد. پرسشنامه ها بین  221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روش آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار  SPSS 18 می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.

  مقدمه

بر خلاف گذشته كه از كاركنان انتظار مي رفت تا در حد نقش هاي رسمي عمل كنند، در قراردادهاي روانشناختي جديد رفتارهاي فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقيقات كنوني اين رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار داده اند. در دهه هاي اخير اصطلاحاتي براي تشريح چنين رفتارهايي استفاده شده اند نظير، رفتار پيش اجتماعي، رفتار فرانقشي و خودجوشي سازماني  و عملكرد زمينه اي. هر چند هر كدام از اين مفاهيم خواستگاه متفاوتي داشته اند، ولي به طور كلي به مفهو م يكساني اشاره دارند كه در اين تحقيق تحت عنوان رفتار شهروندي سازماني ، مدنظر قرار مي گيرند و منظورآن دسته از فعاليت هاي مرتبط با نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظيفه و شرح شغل، توسط فرد انجام مي شود و هرچند كه سيستم پاداش رسمي سازمان اين رفتارها را شناسايي نمي كند ولي براي عملكرد خوب سازمان، مؤثر هستند (کاخکی و قلی پور، 1386: 117). رفتار شهروندي سازمانی برای اولین بار توسط بتمن و اورگان (1983) بکار گرفته شد. اورگان (1988) رفتار شهروند سازمانی را به این صورت تعریف کرد: 'رفتار فردی که به وضوح نبوده و بطور غیر مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناسایی می شود و رفتارهایی که نقش حیاتی در کارکرد اثربخش سازمان ایفا می کنند (Pavalache-Ilie, 2014: 490).

انسان، به صورت يك كل سازمان يافته عمل مي كند و كمتر جنبه اي از كنش و رفتار انسان را خواهيم يافت كه از منش و شخصيت وي تأثير نگرفته باشد؛ از اين رو، بديهي است كه رفتارهاي شهروندي سازماني نيز از شخصيت   تأثير پذيرند. شخصيت يكي از اين عوامل پيش بيني كننده رفتار و يكي از عوامل پديدآورنده تفاوت هاي فردي موجود بين افراد است. شخصيت بيانگر آن دسته از ويژگي هاي فردي است كه الگوهاي ثابت فكري، عاطفي و رفتاري را در بر مي گيرد و پاياترين پيش بيني كننده معيارهاي مختلف شغلي محسوب مي شود، بالاخص در پژوهش هايي كه شخصيت را به رفتار شهروندي سازماني مرتبط مي كند (رافضی و همکاران، 1391: 44-45). اورگان (1994) اساس نظری برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت را بر این می داند که چون رفتار فرد با نگرش های کلی اش ارتباط دارد و از آنجا که شخصیت افراد بر نگرش های کلی آنها تاثیر می گذارد، شاید بتوان فرض کرد که شخصیت با رفتار شهروندي سازمانی ارتباط داشته باشد (یوسفی امیری و همکاران، 1392: 71).

نظر به ضرورت تامل در رفتار شهروندی سازمانی و نقش شخصیت، و اهمیت تبیین آن در سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار، انگیزه انجام این تحقیق در ذهن محققین شکل گرفت. در این فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، و قلمرو تحقیق پرداخته می شود.

فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان به صورت زیر میباشد:

فصل  اول:کلیات تحقیق

1-1)    مقدمه

1-2)    بیان مساله

1-3)    اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4)    اهداف تحقیق

1-5)    چارچوب نظری تحقیق

1-6)    فرضیه های تحقیق

1-7)    تعریف مفهومی و عملیاتی

1-8)    قلمرو تحقیق

فصل دوم:ادبيات  و پیشینه تحقیق

بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی

2-1-1) مقدمه

2-1-2) رفتار شهروندی سازمانی

2-1-3) دو رويکرد اصلي در تعاريف مربوط به مفهوم رفتار شهروندي سازماني:

2-1-3-1) رفتارهاي در نقش و فرانقش

2-1-3-2) تمام رفتارهاي مثبت در داخل سازمان

2-1-4) کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی

2-1-4-1) مدل گراهام

2-1-4-2) مدل ارگان

2-1-4-3) مدل پودساکف و همکاران

2-1-4-4) مدل لامبرت

2-1-4-5) مدل بورمن و همکارانش

2-1-5) عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی

2-1-5-1) سرمایه اجتماعی

2-1-5-2) هوش عاطفی (هیجانی)

2-1-5-3) رهبری تحول آفرین

2-1-5-4) عدالت سازمانی

2-1-6) عوامل تاثیر پذیر از رفتار شهروندی سازمانی

2-1-6-1) تعهد سازمانی

2-1-6-2) عملکرد کارکنان

2-1-6-3) بهره وری نیروی انسانی

2-1-7) رفتار ضد شهروندی سازمانی

بخش دوم: شخصیت

2-2-1) مقدمه

2-2-2) تعریف شخصیت

2-2-3) نظریه های شخصیت

2-2-3-1) نظریه کاستا و مک کری (1987)

2-2-3-2) نظریه فروید

2-2-3-3) نظریه یونگ

2-2-3-4) نظریه کاتل

2-2-3-5) نظریه آیزنک دربارۀ شخصیت

2-2-3-6) نظریه های کوچک یا نظریه های نوار باریک

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-1) تحقیقات داخلی

2-3-2) تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقیق

3-3) جامعه و نمونۀ آماری

3-4) بررسی نرمال بودن متغیر دوم

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:

4-3) توصیف متغیر های تحقیق

4-4) آزمون فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) خلاصه تحقیق

5-3) نتایج آمار توصیفی

5-4) توصيف متغيرهاي تحقيق

5-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق

5-6) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق

5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی

5-8)محدودیت های تحقیق

جداول، شکل ها و نمودارها

جداول:

2-1) سیرتکاملی متغیّر های رفتار شهروندی سازمانی

2-2) ویژگی های شخصیتی تهیه شده به وسیله کاتل

2-3) طبقه بندی شخصیت از نظر آیزنک

3-1) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر رفتار شهروندي سازماني

3-2) پرسش نامه و ابعاد آن

3-3) جدول آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

4-2) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان

4-3) سن پاسخ دهندگان

4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان

4-6) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان

4-7) توصیف متغیر رفتار شهروندي سازماني

4-8)  توصیف متغیر ثبات عاطفي

4-9) توصیف متغیر برون گرايي

4-10) توصیف متغیر تجربه پذيري

4-11) توصیف متغیر سازگاري

4-12) توصیف متغیر هوشياري

4-13) توصیف متغیر شخصيت

4-14) ضریب همبستگی بين ثبات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی

4-15) ضریب همبستگی بين برون گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

4-16) ضریب همبستگی بين تجربه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی

4-17) ضریب همبستگی بين سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی

4-18) ضریب همبستگی بين با وجدان بودن و رفتار شهروندی سازمانی

شکل ها:

1-1)    مدل مفهومی تحقیق

نمودارها:

نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار میله ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان

نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان

نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان

هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندي سازماني

هیستوگرام  متغیر ثبات عاطفي

هیستوگرام  متغیر برون گرايي

هیستوگرام  متغیر تجربه پذيري

هیستوگرام  متغیر سازگاري

هیستوگرام  متغیر هوشياري

هیستوگرام  متغیر شخصيت

منابع

پیوست ها

پرسشنامه

خروجی های نرم افزار

چکیده انگلیسی

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حضرت مهدی (عج) سوال و جواب حقوق جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی رساله معماری طراحی سالن اجلاس سران پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی تحقیق در مورد اشرف پهلوی