👈 فروشگاه فایل 👉

كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

ارتباط با ما

... دانلود ...

كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان

فهرست مطالب

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

ويژگيها

بسته بندي و نشانه گذاري

نمونه برداري

روش هاي آزمون

شرايط نگهداري و انبار كربنات كلسيم

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگي هاي كربنات كلسيم جهت مصرف در تغذيه دام ، طيور و آبزيان بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در دويست و سي و سومين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذايي مورخ 1377/7/28مورد تائيد قرار گرفته ، اينك باستناد بند 1ماده 3قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايج

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي مبانی نظری و وپیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بهره وری و شاخص های آن (فصل دوم) مقاله شکستگی هيپ: اتيولوژی /اپيدميولُوژی تحقیق گیاهان مؤثربربیماریهای میگرن وافسردگی تحقیق انرژی خورشیدی