👈 فروشگاه فایل 👉

منابع گاز

ارتباط با ما

... دانلود ...

منابع گاز

منابع گاز

نگهداري منابع گازهاي پزشگي ومراقبت از كپسولهاي گازهاي پزشگي معمولاً تحت نظارت مهندسين وافراد فني بيمارستان است ولي متخصصين هوشبري كه از اين منابع گازي وگپسولها استفاده مي كنند بايد شناختي دراين باره داشته باشند .

كپسولهاي گاز

اغلب كپسولهاي گازي بزرگ را در وضعيت سرپا وبعضي از كپسولهاي كوچكتر وكپسولهاي كوچكتر وكپسولهاي اتانوكس را خوابيده نگهداري مي كنند . كپسولها را بايد داخل درهاي بسته نگهداشت وآنها را در برابر هوا وسرما وگرهاي شديد محافظت كرد . همچنين محل نگهداري كپسولهاي پر وخالي بايد جدا از هم باشد . كپسولهاي محتوي گازهاي پزشگي را بايد جدا از انواع ديگر كپسولها نگهداشت وبراي گازهاي اشتعال پذيري مانند سيكلو پروپان فضاي جداگانه اي اختصاص داد . اين كپسولها را براي اينكه بتوانند فشارهاي بالايي را متحمل شوند از فولادي با كربن زياد ، فولاد ومنگنز يا آلياژ آلومينيم مي سازند ، هر چند اگر كپسول روي سطح آسفالتي سختي بيافتد اين فولادها نيز از خطر انفجار مصون نخواهد ماند .

كپسولها علاوه برداشتن برچسب به كد رنگ نيز مجهزند . در استاندارد بين المللي رنگها گازهاي پزشكي (ISO/R32) كپسولهاي اكسيژن سياه اند با درژوش سفيد ، اكسيدازت آبي ، سيكلو پروپان نارنجي ، ودي اكسيد كربن خاكستري است . در بريتانيا از سيستم بين المللي پيروي ميشود ولي در آمريكا وبرخي از كشورهاي ديگر ممكن است هنوز كدهاي رنگ مختلفي را ديد .

دور گلوگاه هر كپسول در بريتانيا ديسك پلاستيكي وجود دارد كه رنگ وشكل آن معرف آخرين سالي است كه كپسول بازرسي شده است (شكل 21-1) . سازندگان كپسولها به طور منظم كپسولها را بازرسي وامتحان مي كنند . اين بازرسي شامل بازرسي دروني كپسول با اندوسكوپ نيز هست وكپسولهاي معيوب را از رده خارج مي كنند . مدت زمان بين بازرسي ها متغير بوده وبسته به نوع گاز از پنج تا ده سال است .

در بالاي كپسول بر چسب شناسايي قرار دارد كه موارد ايمني را فهرست وار روي آن نوشته اند . اگر روغن يا معايعات اشتعال پذير ديگر با اكسيژن ، اكسيد ازت يا اتانوكس فشار بالا تماس حاصل كنند خطر انفجار يا آتش سوزي وجود خواهد داشت چون اين گازها احتراق پذيرند .

گرم كردن كپسولها خطرناك است چون فشار داخل آنها را افزايش مي دهد . با وجود اين بالا رفتن دما در تابستان مهم نيست زيرا كپسولها مي توانند فشارهايي بمراتب بالاتر از فشاري را كه درآن كار مي كنند تحمل كنند . مقدار واقعي فشاري كه كپسول مي تواند تحمل كند به نوع كپسول وگاز داخل آن بستگي دارد ومعمولاً 65 تا 70% فشار كاري كپسول است .

قبل از اتصال كپسول به ماشين هوشبري بايد موقتاً دريچه آن را باز كرد . با اين كارگرد وغبار يا هر ماده اي كه در خروجي كپسول گير كرده باشد بيرون مي آيد كه در غير اين صورت وارد دستگاه هوشبري مي شود .

پس از اتصال كپسول توصيه مي شود كه دريچه آن را به آرامي باز كرد تا از گرمادهي آدياباتيك جلوگيري شود . دريچه را بايد دوباره كامل چرخاند چون دريچه اي كه نيمه باز باشد وقتي كه فشار درون كپسول افت كند جريان گاز خروجي را محدود مي كند . سرانجام نبايد دريچه را محكم بست چون در اين صورت نشيمنگاه دريچه آسيب مي بيند .

شكل 12-2 جزئيات مقطع نشيمنگاه دريچه را نشان مي دهد . محوري با روكش پلاستيكي در نشيمنگاه دريچه پيچ مي شود . اگر دريچه را محكم ببنديم اين روكش پلاستيكي خراب مي شود . اطراف محور زير مهره بالايي واشر پلاستيكي تراكم پذيري وجود دارد معروف به گلاند كه در عين حال كه امكان چرخاندن محور را مي دهد از نشت جلوگيري مي كند .

روي تنه دريچه سوراخهايي هستند كه با سوزنهاي روي يوغ ماشين هوشبري متناظرند . اين آرايش سيستم شاخص سوزني را تشكيل مي شود كه ابزاري است براي اينكه كپسول نادرستي به يوغ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس پایان نامه بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌ پاورپوینت مهندسی معماری عنکبوت