👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

عنوان :

واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

مقدمه :

مطالعة واكنش تركيبات ارگانوفسفر و كاربرد آنها در تهية‌مواد آلي يكي از اهداف اصلي سنتز مي باشد .در اين تركيبات يك اتم كربن مستقيماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از اين تركيبات براي توليد مواد شيميايي ، صنعتي و بيولوژيكي استفاده مي شود .

از مهمترين اين تركيبات ايليدهاي فسفر مي باشند كه در آن يك كربانيون مستقيماً به فسفر داراي بار مثبت متصل شده است . ايليدها معمولاً‌از تري فنيل فسفين تهيه مي شوند.

ايليدهاي فسفر ممكن است شامل پيوندهاي دوگانه ، سه گانه يا گروه ههاي عاملي ويژه باشند وقتي يك گروه الكترون كشنده نظير CN,CHO,COOR,COR در موقعيت آلفا حضور داشته باشند ايليدها بسيار پايدارند چون بار منفي روي كربن بوسيلة‌رزونانس پخش مي شود .

يكي از مهمترين كاربردهاي ايليدها استفادة آنها در واكنش ويتيگ مي باشد كه بهترين روش براي تهيه آلكن ها به شمار مي رود .

واكنش ويتيگ كه طي پنچاه سال گذشته يكي از واكنشهاي بسيار مهم در سنتز مواد آلي در آمده است از .واكنشهاي با اهميت در تشكيل پيوند كربن – كربن كه يكي از مشكل ترين فرآيندهاي شيميايي است مي باشد. واكنش ويتيگ مستلزم تراكم فسفونيوم ايليد و تركيب كربونيل دار مي باشد كه با حذف تري فنيل فسفين اكسيد يك آلكن ايجاد مي شود . اهميت اين واكنش در شيمي آلي باعث شده تا جايزة نوبل در سال 1979 به جورج ويتيگ اعطا شود .

اكنون اين واكنش در تهية‌مواد صنعتي و داروئي كاربرد گسترده‌اي پيدا كرده است.

بررسي واكنشهاي تركيبات داراي هيدروژن اسيدي با استرهاي استيلني در حضور تري فنيل فسفين

1- واكنش اوره يا متيل اوره با استرهاي استيلني و تري فنيل فسفين در دماي اتاق در حلال اتيل استات پس از چند ساعت منجر به توليد ايليدهاي پايدار فسفر مي شوند .

2- واكنش اتيل 2- ( 1- نفتيل آمينو) 2- اكسو استات با استرهاي استيلني و تري فنيل فسفين دردماي اتاق ابتدا ايليد پايدار تشكيل شده و سپس با حذف تري فنيل فسفين اكسيد واكنش ويتيگ درون مولكولي صورت گرفته و آلكن توليد مي شود .

3- واكنش 1- آمينو 2- متيل آنتراكينون بعنوان N-H اسيد با استرهاي استيلني در حضور تري فنيل فسفين

در محصول واكنش حلقة پيرولي با سيستم آنتراكينون هم صفحه نيستند چرخش حول پيوند Ar-N آهسته است پس داراي دياسترومر سين و آنتي مي باشد اگر باشد هر دو روتامر را نشان ميدهد ولي اگر R=t-Bu باشد فقط يك روتامر را داريم زيرا t-Bu حجيم است .

4-واكنش پيرول – 2- كربوكسالدئيد با استرهاي استيلني و تري فنيل فسفين در دماي اتاق پس از دو ساعت منجر به ايليد پايدار فسفر با راندمان بالا شده سپس آنرا در تولوئن افلاكس نموده تركيب هتروسيكلي كه اتم نيتروژن در سرپل قراردارد و از مشتقات H-1 پيروليزين مي باشد تشكيل مي شود . اين محصول فعاليت بيولوژيكي دارد و از سيستم هاي دو حلقه‌اي 5-5 مي باشد .

ماده اوليه داراي دو گروه كربونيل مجاور هم مي باشد كه نسبت به آلكيل كتونها در واكنش ويتيگ فعالتر هستند .

👇محصولات تصادفی👇

استمنای حلال چیست؟و چه شرایطی دارد دانلود پاورپوینت با موضوع اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روش های نوين تدريس (فصل دوم ) پاورپوینت ایمنی جرثقیل های سقفی و جراثقال ها تحقیق «زخم معده» تشخيص و درمان تعريف